Aktualności

14 sierpnia 2019 12:29 | Aktualności

Zapraszamy na III bieg uliczny B&N

 

 REGULAMIN BIEGU ULICZNEGO „B&N” w Strzegowie 15 sierpnia 2019 r.
I.  ORGANIZATOR
1. Gmina Strzegowo
2. Punkt informacyjny Biegu mieści się w Recepcji Mamut Camp w Strzegowie tel. 883-455-855.
3. Informacje o Biegu są dostępne w Urzędzie Gminy w Strzegowie, w Recepcji Mamut Camp oraz na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.strzegowo.pl , Facebook: Akademia Aktywnego Wypoczynku Mamut Camp, GOK Strzegowo

II.  PATRONAT
1. Patronat nad biegiem objęli:
•    Wójt Gminy Strzegowo,
•    Rada Gminy Strzegowo,
•    Mamut Camp Sp. z o.o.
•    Gminny Klub Sportowy w Strzegowie
•    Towarzystwo Rozwoju Gminy Strzegowo
•    Gminny Ośrodek Kultury w Strzegowie
•    Posterunek Policji w Strzegowie

   III. CEL
1. Realizacja programu profilaktycznego „B&N czyli B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONIONY w ramach Rządowego Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” oraz Narodowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020.
2. Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
3. Promocja zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów.
4. Promocja Gminy Strzegowo.IV. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA

1.Bieg odbędzie się w dniu 15.08.2019 r., start o godz. 15.00.
2.Miejsce startu oraz mety przy Kantorze Młyńskim w Strzegowie.
3.Weryfikacja uczestników, wydawanie numerów startowych odbędzie się 15.08.2019 r. w godz. 13.00 – 14.00 w Punkcie informacyjnym przy Kantorze Młyńskim Strzegowie.
4.Dystans „ Biegu Ulicznego B&N" wynosi 5 km.
5.Bieg będzie prowadzony przy otwartym ruchu kołowym. Uczestnicy powinni biec prawą stroną jezdni. Uczestnicy biegu w czasie trwania zawodów poruszają się tylko według ściśle określonej trasy biegu ulicami Strzegowa i wschodnią obwodnicą Strzegowa na dystansie 5 km.
 
    V. WARUNKI UCZESTNICTWA
    
1. Udział w biegu jest otwarty dla wszystkich osób od 16 roku życia.
2.Warunkiem dopuszczenia do udziału w biegu jest złożenie przed startem przez uczestnika pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w imprezie sportowej (druk do pobrania w Punkcie informacyjnym lub na stronie internetowej Gminy). Dopuszczalne jest także okazanie przed startem w Punkcie informacyjnym oryginału aktualnego orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia pozwalającym na udział w imprezie sportowej celem wykonania przez organizatora kserokopii dokumentu.
3. Osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców (lub opiekunów prawnych) na udział w biegu (druk do pobrania w Punkcie informacyjnym lub na stronie internetowej Gminy).
4. Każdy uczestnik biegu powinien wypełnić kartę uczestnictwa zgodnie z dokumentem tożsamości i zostać zweryfikowany w Punkcie informacyjnym (konieczność posiadania dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej).
5. Każdy uczestnik musi posiadać numer startowy. Brak numeru startowego powoduje dyskwalifikację.
6. Uczestnik imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy.
7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem imprezy, a w przypadku udziału w biegu jego akceptacji.
8. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników.
9. Ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, biegnących z wózkiem lub ze zwierzętami.
10. Organizator w wyjątkowych sytuacjach, popartych pisemnym uzasadnieniem rodzica lub opiekuna prawnego dopuszcza możliwość udziału w biegu głównym osób w wieku poniżej lat 16. Warunkiem udziału w biegu osoby niepełnoletniej jest wspólny bieg z rodzicem lub opiekunem prawnym na całej długości trasy (przez wspólny bieg rozumie się zachowanie stałego kontaktu wzrokowo-słuchowego). Rodzic lub opiekun prawny po uprzednim odebraniu swojego numery startowego obowiązany jest podejść z podopiecznym do stanowiska, w którym odbierze numer startowy dla podopiecznego oraz podpisze stosowne oświadczenie.
11. Organizator ustala limit uczestników biegu -200 osób.
12. Organizator zapewnia pakiet startowy dla pierwszych 50 zgłoszonych uczestników.
VI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15.08.2018 r. do godz 14.00. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
VII. KATEGORIE I KLASYFIKACJA
Klasyfikacja prowadzona będzie na podstawie czasów netto w klasyfikacji generalnej: -wszystkich kobiet i mężczyzn od 16 roku życia.
VIII. NAGRODY I UPOMINKI
Nagrody za miejsca od I do III:
 I miejsce -dyplom, puchar, nagroda rzeczowa
 II miejsce – dyplom, puchar, nagroda rzeczowa
III miejsce – dyplom, puchar , nagroda rzeczowa
Upominki: -dla najstarszego uczestnika biegu /kobiety, mężczyzny/
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne (wyjątkiem będą stany klęski żywiołowej, żałoba narodowa itp.).
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
Komunikat końcowy z wynikami dostępny będzie na stronie internetowej Gminy.
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi.
Organizator udostępnia zawodnikom do przebrania pomieszczenie szatni bez możliwości pozostawienia w niej rzeczy osobistych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie obiektu jak i podczas biegu.
Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW. Ubezpieczenie pozostaje w gestii startujących osób.
W przypadku stwierdzenia skracania dystansu zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

Organizator

Przeczytano: 460 razy. Wydrukuj|Do góry

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota