Aktualności

22 października 2019 13:41 | Aktualności

XIII sesja Rady Gminy Strzegowo

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

Przewodnicząca Rady Gminy Strzegowo

 informuje, że

  dnia 28.10.2019 r. o godz. 1400

 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Strzegowie

odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Strzegowo.

 

 

 

                                                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                  /-/ mgr Monika Witkowska

 Porządek obrad XIII sesji Rady Gminy Strzegowo dnia 28 października 2019 r

. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 19.07.2019 r. i z dnia 06.09.2019 r.

5. Interpelacje, zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegowo.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Strzegowo na rok 2019.

8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia

    podatku rolnego na 2020 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/201/2009 Rady Gminy Strzegowo z dnia

    7 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania

    dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowych

    warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny

    doraźnych zastępstw, wysokości i warunków przyznawania nagród a także wysokości i zasad

    przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i

    placówkach prowadzonych przez Gminę Strzegowo.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą

      Gminny Ośrodek Kultury w Strzegowie.

12. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.

13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

14. Wnioski i oświadczenia radnych.

15. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

 

                                                                  

                                                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                  /-/ mgr Monika Witkowska

Przeczytano: 501 razy. Wydrukuj|Do góry

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota