Aktualności

23 stycznia 2020 10:29 | Aktualności

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01.02.2020r.

Na postawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.), Wójt Gminy Strzegowo, zawiadamia, że Rada Gminy Strzegowo w dniu 30.12.2019r. podjęła Uchwałę Nr XV/78/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych  na terenie gminy Strzegowo oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Nowa miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość wynosi:

  • 15,00zł (gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny),
  • 30,00zł (gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny),
  • 14,00zł  (gdy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnymi segreguje odpady, a bioodpady stanowiące odpady komunalne kompostuje w kompostowniku przydomowym; w celu skorzystania ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości musi złożyć nową deklarację w której będzie zadeklarowany kompostownik przydomowy)

 

 

Uwaga nowy numer konta!

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto bankowe

nr 71 8238 0009 2001 0000 0648 0050.

Przeczytano: 1169 razy. Wydrukuj|Do góry

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota