Aktualności

05 maja 2020 14:17 | Aktualności

XVII Sesja Rady Gminy Strzegowo

I N F O R M A C J A

Przewodnicząca Rady Gminy Strzegowo

 informuje, że

  dnia 12.05.2020 r. o godz. 900

odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Strzegowo

w trybie korespondencyjnym.

 

 

                                                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                     /-/ mgr Monika Witkowska

 

 

Porządek obrad XVII Sesji Rady Gminy Strzegowo dnia 12 maja 2020 r.

1. Otwarcie  XVII Sesji Rady Gminy Strzegowo – godz. 9.00

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad - głosowanie korespondencyjne.

4. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy Strzegowo - głosowanie korespondencyjne.

5. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy Strzegowo - głosowanie korespondencyjne.

6. Głosowanie korespondencyjne nad projektami uchwał od  godz. 9.00 do 10.00 - radni głosują imiennie nad projektami uchwał w sprawie:

6.1.  Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegowo.

6.2. Podjęcia uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Strzegowo na rok 2020r.

6.3. Podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Strzegowo na 2020r.

6.4. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy          Strzegowo na 2020r.

6.5. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Strzegowo na 2020r.

6.6. Podjęcia uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg        gminnych.

6.7. Podjęcia uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.

6.8. Podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

6.9. Podjęcia uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegowo na 2020 rok

7. Odbiór materiałów od radnych i dostarczenie do Przewodniczącej Rady – godz. 10.00 – 13.30

8. Stwierdzenie prawomocności obrad.

9. Ustalenie przez Przewodniczącą Rady wyników głosowania nad projektami uchwał – w godz. 13.30 – 14.30.

10. Przedstawienie wyników głosowania Radnych nad projektami uchwał –  godz. 14.30.

11. Zamknięcie  XVII Sesji Rady Gminy Strzegowo.

 
                                                                  

                                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                    /-/ mgr Monika Witkowska

 

Przeczytano: 423 razy. Wydrukuj|Do góry

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota