Aktualności

17 czerwca 2020 15:56 | Aktualności

XVIII Sesja Rady Gminy Strzegowo

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

Przewodnicząca Rady Gminy Strzegowo

 informuje, że

  dnia 24.06.2020 r. o godz. 1300

 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Strzegowie

odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Strzegowo.

 

 

                                                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                  /-/ mgr Monika Witkowska

 


 Porządek obrad XVIII Sesji Rady Gminy Strzegowo dnia 24.06.2020r

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 12.05.2020r.
 5. Interpelacje, zapytania radnych.
 6. Raport o stanie Gminy Strzegowo za 2019 rok
  1. wystąpienie Wójta Gminy
  2. debata
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Strzegowo
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Strzegowo na rok 2020
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Strzegowo
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzegowo
 13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/49/2019 Rady Gminy Strzegowo z dnia 31 maja 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
 15. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z prac w okresie międzysesyjnym
 16. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy
 17. Wnioski i oświadczenia radnych
 18. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy

 
                                                                  

                                                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                  /-/ mgr Monika Witkowska

Przeczytano: 288 razy. Wydrukuj|Do góry

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota