Aktualności

04 września 2018 08:00 | Aktualności

Bezpłatna Pomoc Prawna w roku 2018

W Gminie Strzegowo został uruchomiony punkt bezpłatnej pomocy prawnej.


Porady prawne będą udzielane w 

siedzibie Urzędu Gminy w Strzegowie

ul. Plac Wolności 32, 06 – 445 Strzegowo


Punkt jest czynny:

Czwartek   12-16

Piątek        8-12


Informacja dla osób uprawnionych do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zasady jej udzielania

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U.  z 2017r., poz. 2030) nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:

 

osobie której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r.                   poz. 1769 ze zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;

Pomoc prawna nie będzie jednak przysługiwać osobie, wobec której w tym okresie wydano ostateczną decyzję uchylającą decyzję o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub ostateczną decyzję o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

Pomoc społeczna może zostać udzielona osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

8) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

9) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

10) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali

w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13) alkoholizmu lub narkomanii;

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Osoba spełniająca powyższe kryterium powinna okazać osobie udzielającej poradę prawną odpowiednią decyzję udzielającą jej świadczenia z pomocy społecznej.

 

osobie która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia                        5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r., poz. 1832 ze zm.);

Karta ta jest dokumentem pozwalającym zidentyfikować członka rodziny wielodzietnej                              i poświadcza prawo członka takiej rodziny do szeregu uprawnień nadanych na podstawie odpowiednich przepisów. Kartę może zostać przyznana przez wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Posiadacz karty powinien przedłożyć udzielającemu porady ważną kartę.

 

osobie która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych                     i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 ze zm. oraz z 2015 r. poz. 693 ze zm.);

Kolejną kategorią osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej są osoby, które uzyskały zaświadczenie na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych  i okresu powojennego. Zgodnie z przywołaną ustawą Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (lub osoby przez niego upoważnione), na podstawie udokumentowanego wniosku zainteresowanej osoby oraz rekomendacji stowarzyszenia właściwego dla określonego rodzaju działalności kombatanckiej lub represji, orzeka w drodze decyzji administracyjnej  o spełnieniu warunków do przyznania uprawnień określonych w ustawie. Osoba posiadająca stosowne zaświadczenie, zgłaszając się do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, powinna zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 3 u.n.p.e.p. przedłożyć udzielającemu pomocy zaświadczenie potwierdzające jej uprawnienia.

 

osobie która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011r., Nr 205, poz. 1203 ze zm.);

Nieodpłatna pomoc prawna, przysługuje także osobie posiadającej ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia                     19 sierpnia 2011 r.   o weteranach działań poza granicami państwa – dalej u.w.d.g.p. Zgodnie z art. 2 u.w.d.g.p. Weteranem działań poza granicami państwa może być osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu lub zapewniania bezpieczeństwa państwa, nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni. Analogiczne uprawnienie przyznano osobie należącej do grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z art. 3 u.w.d.g.p. za weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa może zostać uznana osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze. Status weterana przyznaje w drodze decyzji administracyjnej właściwy organ, na wniosek żołnierza, funkcjonariusza lub funkcjonariusza ABW. Dokumentem potwierdzającym status weterana oraz weterana poszkodowanego jest odpowiednio legitymacja. Prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo ważnej legitymacji weterana poszkodowanego.

 

osobie która nie ukończyła 26 lat lub ukończyła 65 lat;

W odniesieniu do osób, które nie ukończyły 26 lat, przyznanie uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej podyktowane jest chęcią roztoczenia szczególnej ochrony nad osobami pozbawionymi doświadczenia życiowego.

Zastosowanie natomiast kryterium skończenia 65 roku życia, ma na celu ochronę osób, które                     z uwagi na wiek są szczególnie narażone. Przyznanie uprawnienia do otrzymania pomocy przez osoby, które ukończyły 65 lat, ma w założeniu ograniczyć różnego rodzaju niebezpieczeństwa związane z funkcjonowaniem tych osób w obecnie szybko zmieniających się realiach społeczno-gospodarczych.

Osoby zaliczane do obydwu wskazanych kategorii beneficjentów systemu nieodpłatnej pomocy prawnej wykazują swoje uprawnienie do otrzymania pomocy poprzez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

 

osobie która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje także osobie, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z uwagi na naturę wskazanych nadzwyczajnych zdarzeń osoba pokrzywdzona znajduje się w sytuacji, gdy zdarzenie to stwarza sytuację zagrożenia prawnie chronionych interesów osoby fizycznej lub wyrządza jej straty. Uwzględniając wyjątkowość zaistniałych sytuacji, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje jedynie poprzez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

Podkreślić także należy, że każdorazowo w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego przez taką osobę, z którego wynika, że jest ona uprawniona do jej uzyskania (zgodnie z wymienionymi wyżej przesłankami), ale z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić stosownych dokumentów.

 

Z dniem 1 stycznia 2017r., ustawą z dnia 4 listopada 2016r o wsparciu kobiet w ciąży                   i rodzin „Za życiem”, rozszerzono grono osób uprawnionych do bezpłatnego poradnictwa prawnego o kobiety będące w ciąży.  Aby móc uzyskać nieodpłatną poradę prawną należy okazać dokument potwierdzający ciążę.

Kobiecie, która jest w ciąży, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością.

 

Osoby uprawnione będą mogły uzyskać w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej informacje w zakresie:

prawa pracy,

przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

prawa cywilnego,

spraw karnych,

spraw administracyjnych,

ubezpieczenia społecznego,

spraw rodzinnych,

prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet będących w ciąży, jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, a w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1                  i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana według kolejności zgłoszeń. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, z ważnych powodów może ustalić inną kolejność świadczenia porad prawnych. Kobiecie, która jest w ciąży, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością.  

Przeczytano: 3270 razy. Wydrukuj|Do góry

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota